Vissza

IEEE HS Student Paper Contest

Az IEEE Hungary Section pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára, melynek beadási határideje december 5.


IEEE Hungary Section (IEEE HS) annually announces a competition for students in higher education titled "Student Paper Contest." Only those professional papers and theses can participate in the competition, which were published during the period specified in this call, belong to the professional spectrum of IEEE, written either in Hungarian or in English and were authored by a BSc/MSc/PhD student with active student status in a Hungarian higher education institution. In case of multiple
authorship, up to a maximum of three students may apply with the same work. IEEE membership is not required for the application. Works that were already published or even awarded elsewhere are not excluded from the competition. A multi-authored work with a co-author who does not have an
active student status (e.g. supervisor) can only be submitted if the name of the applying student(s) appears in the author list prior to the name of the non-applying co-author(s).

Eligible works:

scientific journal papers

scientific conference papers

TDK theses

documented project works (provided they were not parts of compulsory studies)

A diploma thesis/work cannot be submitted, as it is a compulsory part of the university studies. If a diploma thesis/work was written on the basis of a TDK work, this does not exclude the possibility of submitting the TDK thesis, however in this case solely the TDK work can be submitted, omitting all the subsequent results that were contributed as part of the diploma work.
A judging committee invited by the Chair of IEEE HS will rank the applications. Based on this ranking the Chair of IEEE HS determines the final prizes. Shared awards can also be issued. If a large number of applications are received, the judging committee may categorize the entries retrospectively.
The form of recognition is a certificate in English, signed by the Chair of IEEE HS and the Awards & Recognition Chair. The awards will be presented at one of the major events of IEEE HS. There are no limits to the number of awards that can be issued annually.

Remuneration: Place 1: HUF 45 000; Place 2: HUF 30 000; Place 3: HUF 20 000
Works published between December 1, 2022 and November 30, 2023 can participate in the competition. Works accepted for publication can only be submitted after the date of publication.
In the case of conference paper, the first day of the conference is the publication date. Unchanged re-publication in a journal or a monograph does not modify or update the publication date. In the case of TDK thesis, the publication date is the day of the institutional TDK Conference. A later OTDK participation does not modify or update the publication date, since the OTDK thesis cannot contain new results compared to the institutional TDK work.

Applications must be submitted in PDF format to the email address lamar@uni-obuda.hu.

There are no page count and appearance requirements for the submitted work, it must be attached in its original form without any modification.

The application must be accompanied by an institutional certificate not older than 8 days, which certifies that the applicant was an ACTIVE student during the semester in which the work was published. The certificate must also include the level of education (BSc/MSc/PhD) in which the student
participated when the work was published. The certificate must be attached as a separate PDF file.
Only sealed and signed certificates or certificates with an institutional electronic signature can be accepted. In the case of project work, the applicant must declare that it was not part of the compulsory studies. The declaration must be attached as a separate PDF file.

Submission deadline: December 5, 2023, 12:00 (noon) CET

Expected assessment and notification: January 5, 2024

 

 

 

IEEE HS Student Paper Contest


Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára „Student Paper Contest" címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok
vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar felsőoktatási intézmények aktív jogviszonnyal rendelkező BSc/MSc/PhD hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság. A pályázat nem zárja ki a máshol
publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel (pl. témavezetővel) közös cikk csak akkor nevezhető be, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a nem pályázó társszerző(k) neve.
Benevezhető művek:

tudományos folyóirat cikk

tudományos konferencia cikk

TDK dolgozat

dokumentált projektmunka (amennyiben az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született) 

Szakdolgozat/diplomamunka nem nevezhető, mivel az az egyetemi tanulmányok kötelezően teljesítendő része. Ha a TDK dolgozat alapján később szakdolgozat/diplomamunka született, az nem zárja ki a TDK dolgozat benevezhetőségét, de ebben az esetben is csak a TDK munka nevezhető, a diplomatervezés keretében született többletmunka már nem.
A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján az IEEE HS elnöke dönt az odaítélt díjakról. Megosztott díjak is kiadhatók. Nagyszámú pályázat beérkezése esetén a bíráló bizottság a pályaműveket utólagosan kategorizálhatja.
Az elismerés formája angol nyelvű oklevél, amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition Chair ír alá. A díj átadására az IEEE HS egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente kiadható díjak száma nincs korlátozva.
Díjazás: I. helyezés: 45e Ft, II. helyezés 30e Ft, III. helyezés: 20e Ft
A pályázaton a 2022. december 1. és 2023. november 30. között megjelent művek vehetnek részt.
A közlésre elfogadott műveket is csak a megjelenés után lehet benevezni.
Konferencia publikáció esetén a megjelenés dátuma a konferencia első napja. Folyóiratban vagy szerkesztett könyvben történő változatlan utóközlés a megjelenés dátumát nem módosítja. TDK dolgozatok esetén a megjelenés dátuma az intézményi TDK Konferencia napja. Egy esetleges OTDK
részvétel a megjelenés dátumát nem módosítja, mivel az OTDK dolgozat az intézményi TDK-hoz képest nem hordozhat új eredményeket.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar@uni-obuda.hu email címen. 

A pályaművekkel kapcsolatosan terjedelmi és formai előírás nincs, azokat az eredeti megjelenés szerinti alakban, módosítás nélkül kell benyújtani.
A pályázathoz 8 napnál nem régebbi intézményi igazolást kell mellékelni, amely tanúsítja, hogy a pályázó a pályamű megjelenésének félévében AKTÍV hallgatói jogviszonyban állt. Az igazolásnak tartalmaznia kell a képzési szintet is (BSc/MSc/PhD), amelyben a hallgató a pályamű megjelenésekor részt vett. Az igazolást a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni. Kizárólag lepecsételt és aláírt, vagy intézményi elektronikus aláírással ellátott igazolás fogadható el.
Projektmunka esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született. A nyilatkozatot a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni.
Benyújtási határidő: 2023. december 5. 12:00
Várható elbírálás és értesítés: 2024. január 5.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács