Vissza

A 2023. január 12-én tartott Elnökségi ülés témái

A 2023-as évet indító januári Elnökségi ülés programja – az előző ülésekhez hasonlóan – igen sok napirendet tartalmazott. Az első napirendi pontban az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) további működésének az irányáról értekezett az Elnökség az ISZB elnökével. A második napirendi pontban a HTE pénzügyi státuszáról számolt be az operatív igazgató. Ehhez csatlakozott a következő két napirendi pont témája is, ahol a 2022-es beszámoló és az előzetes pénzügyi eredmények illetve a 2023-as költségvetési tervezet volt a középpontban. Az ötödik napirendi pont még mindig a pénzügyekről szólt, itt a HTE megtakarításainak a befektetéséről folyt a vita, ami a mostani körülmények között komoly átgondolást igényelt. A hatodik napirendi pontban a szakmai közösségek számára kiírandó 2023-as pályázat tervezetét tárta a grémium elé a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag. A következő napirendi pontban már a közeljövő következett. Az egyik a 2023-as elnökségi ülésterv előterjesztése és elfogadása volt, míg a másik a hónapok óta formálódó, de most a főtitkár-helyettes által végleges változatában előterjesztett HTE Adatvédelmi Szabályzat volt. A tizedik napirendi feladatai domináltak: a 2023-as HTE minikonferenciák terveiről és lehetséges megvalósításukról gondolkodott és adott javaslatokat az Elnökség. Ezek után – mintegy pihenőként – két adminisztratív, de mégis igen fontos napirendi pont pontban a HTE és az mVISZ, a Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége közötti együttműködés koncepciója került bemutatásra. Végezetül az utolsó, Egyebek napirendi pontban a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program támogatásáról egyeztetett az Elnökség, majd egy szakosztályi névváltoztatásra vonatkozó kérést vitattak meg első körben.


Az első napirendi pontban Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes ismertette, hogy a decemberi ülésen az ISZB feladatkörének a módosítása is szerepelt, így az Elnökségnek döntenie kell, hogy változatlan SZMSZ-szel folytatódjon a munka vagy térjen át az ISZB a proaktív tevékenységre. Frischmann Gábor, az ISZB elnöke elmondta, hogy az ISZB alapvetően egy véleményező testületként alakult meg, de az utóbbi időben nem érkeznek olyan feladatok a HTE-hez, hogy ezt a tevékenységét végezni tudja, mostanában nem jellemző a szakmai véleménykérés. Azt a működésmódot sem sikerült élővé tenni, hogy az ISZB kérés nélkül küldje meg a véleményét az éppen aktuális jogszabály-alkotási folyamatban. A döntéselőkészítőknek, döntéshozóknak való felajánlkozás sem járt sikerrel. Frischmann úgy látja, hogy az a fajta proaktivitás, ami egyes témákban megjelenő összefoglalókat hozna létre az Európai Unió szabályozási lépéseiről és felhívná a szakma figyelmét ezek létezésére, elnyerte az ISZB tagok tetszését, szívesen folytatnák ebben az irányban a tevékenységüket azzal kiegészítve, hogy amennyiben mégis érkezik véleményezendő anyag, akkor ellátják az ISZB eredeti funkciója szerinti feladatokat is.

Az Elnökség megvitatta a hallottakat és azt kérte az ISZB elnökétől, hogy készítsenek egy javaslatot egy hónapon belül, ami már esetleg egy-két mintát is tartalmaz arra, hogy milyen méretű és mélységű dokumentumokat látnak a HTE honlapra kirakhatónak. Ennek a javaslatnak az elkészülte után az Elnökség ismét napirendre tűzi a témát és dönt az ISZB feladatváltásáról, egyben az SZMSZ-t is módosítva.

A második napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be a HTE pénzügyi státuszáról. Összesen 12 futó témát mutatott be, amik valamilyen módon kapcsolatban vannak a HTE pénzügyi státuszával. Ismertette az elnyert, már futó pályázatok helyzetét, az EDIH (Európai digitális innovációs központok) projekt helyzetét, a jogi tagjainkkal való találkozók állását, a céges kapcsolataink bővítésére irányuló tárgyalásokat, a titkársági munkatársak új feladatkiosztását, miután Ittzés Edit 2022 végén elhagyta a HTE-t. A feladatokat szét kellett osztani, Nagy Péter, Tézsla Mária és Deák Bernadett vállalta az átmeneti időszak megnövekvő feladatait és közben megindult a megüresedett pozícióra a megfelelő személy keresése. Beszámolt a tanácsadási munkáinkról, néhány oktatási témáról, ahol fontos, hogy ha a HTE a felnőttoktatásba is be akar szállni – és erre az oktatási pilot projekt eredményei alapján van esély – akkor utána kell nézni, mit kell teljesítenie a HTE-nek, hogy regisztrált oktatást végezhessen. Beszámolt az Infocommunication Journal háttérmunkáinak az átszervezéséről, a HTE minikonferenciák állásáról és a pénzügyi hatásairól, a tavaly év végén aláírt NMHH keretszerződés egyes pontjainak az elindításáról és végül kitért a költségvetés egyeztetési feladataira, eredményeire.

Ezzel Nagy Péter át is tért a harmadik napirendi pontra, a 2022-es év beszámolójának és mérlegének a jelenlegi állapotáról. Elmondta, hogy a könyvelés problémái a könyvelőváltással – úgy tűnik – megoldódtak, így sokkal folyamatosabb a könyvelés és jól látni az aktuális állapotot. Persze még sok tétel bizonytalan, de ez a külső helyzet bizonytalanságaival is összefügg. Szerinte a jelenlegi számok már jobb 2022-es évet mutatnak, mint amit ősszel lehetett látni, de a 2022-es év összességében még mindig a negatív mérleg felé hajlik. Nagy Péter szerint a pénzügyi tranziensek lecsengése után a márciusi elnökségi ülésen lehet majd értékelhető számokat látni.

Ugyancsak Nagy Péter folytatta a negyedik napirendi pontban a 2023-as költségvetési tervezettel az előterjesztések sorát. A jelenlegi tervezési állapot szerint mind a HTE, mind pedig a HTEnet eredménye pozitív, de még sok feladat van hátra ahhoz, hogy véglegessé váljon a Közgyűlésre beterjesztendő változat. A tervezet tarthatóságára jó esélyt ad, hogy több tétel is konzervatívan lett tervezve, ezek közül néhány akár kiugróan nagyobb eredményt is hozhat. Az Elnökség megvitatta az előterjesztés egyes pontjait és azt a döntést hozta, hogy a februári ülésen ismételten legyen napirendi pont a 2023-as költségvetési tervezet.

A HTE megtakarításainak a befektetéséről, mert egyes tételek idén márciusban lejárnak. Az új befektetések kapcsán fokozottan kell ügyelni arra, hogy az infláció ne erodálja a HTE megtakarításait, de ugyanakkor kockázatos pénzügyi eszközökbe ne fektessen be. Az Elnökség úgy döntött, hogy a Diszkont kincstárjegy és az Állampapír vásárlását támogatja a mindenkori szabad pénzeszközök terhére, az operatív igazgató mérlegelése alapján. Az operatív igazgató a befektetési lépése előtt konzultál az Ellenőrző Bizottsággal és negyedévente beszámol az Elnökségnek a befektetések állásáról és a jövőbeli befektetési tervekről.

A pénzügyi kérdések lezárása után a hatodik napirendi pontban a szakmai közösségek számára kiírandó 2023-as pályázat tervezetét vitatta meg az Elnökség. A felmerült kérdésekre Darabos Zoltán előterjesztő egyértelmű válaszokat adott, végül az a döntés született, hogy a pályázat a tervezet szerinti formában kiírható, idén már nincs igazán idő a módosításokra – és nincs is égető szükség rá. Esetleg a 2024-es pályázatnál lehet megfontolni, szükséges-e hozzányúlni a pályázat alapelvéhez. Darabos végül még azt kérte, hogy önkéntes alapon jelentkezzenek bírálók a 2023-as pályázatra beérkező anyagok elbírálására.

A HTE minikonferenciák kerültek az ülés résztvevőinek a középpontjába a hetedik napirendi pontban. Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes ismertette, hogy a jelenlegi tervek alapján két esemény áll szervezés alatt. Márciusban az IoT témájában lesz egy rendezvény, aminek a szervezése már folyamatban van. A másik rendezvény szeptemberre van időzítve, ennek a témája az intelligens közlekedés. Ezen kívül az EIVOK egy HTE-NMHH-EIVOK szervezésű tudományos konferenciát kíván rendezni a 36. EIVOK nap helyén, aminek a terjedelme szintén minikonferencia hosszúságú lenne.

A nyolcadik napirendi pontban Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes a 2023-as elnökségi ülésterv elfogadását kérte az Elnökségtől. Az üléstervet az elnökség tagjai korábban már megkapták és véleményezhették, így már csak a végszavazás volt hátra. Mivel senkinek nem volt további módosítási javaslata, így a szavazás megtörtént, az Elnökség elfogadta az üléstervet.

Ugyancsak adminisztratív, de komoly büntetéseket megelőző dokumentumról, a HTE Adatvédelmi szabályzat elfogadásáról és a hozzá tartozó akciótervezetről és végrehajtási idődiagrammjáról döntött az Elnökség a főtitkár-helyettes előterjesztése nyomán. Szkenderovics Ildikó elmondta, hogy az előzetesen már az elnökség tagjainak megküldött dokumentumokra milyen előzetes vélemények érkeztek. Ezek a vélemények már nem vontak maguk után tartalmi változtatást, inkább a szabályzat összetettségére és nyelvezetére vonatkoztak, ami viszont a HTE és a tagjainak a teljeskörű jogi védelme miatt nem egyszerűsíthető le.

A vitában felmerült, hogy az akcióterv – mely nem képezi az Adatvédelmi szabályzat részét, de ez tartalmazza a végrehajtandó feladatokat – végrehajtására a HTE állítson be pénzügyi keretösszeget a 2023-as költségvetésébe. Ugyanez a kérés merült fel a kétszintű tagsági modell bevezetése tekintetében is. Miután mindkét folyamat hosszú időt fog igénybe venni, így az operatív igazgató a 2023-as évre a javasolt összegek egy részét javasolta a költségvetésbe beállítani, mert a teljes költség egy évre történő terhelése szétfeszítené a 2023-as költségvetést.

Az Elnökség végül – a viták után – megszavazta az Adatvédelmi szabályzat elfogadását és kétmillió forint elkülönítését a kétszintű tagság és a GDPR akcióterv 2023-as feladatainak a végrehajtására a 2023-as költségvetés vagy a HTE tartalékok terhére, ahogy ez pénzügy-technikailag korrektül megoldható. Mindkét feladatban szoftverfejlesztésre van szükség, ezek összegét lehet árajánlat alapján ebből az elkülönített összegből lehívni az Elnökség döntése alapján.

A tizedik napirendi pontban Oláh István ismertette az előzetesen az Elnökségnek már megküldött javaslatát a HTE és az mVISZ (Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége) közötti lehetséges együttműködési koncepcióra vonatkozóan. Az Elnökség egyetértett a koncepcióval és felkérte Kis Gergelyt, a HTE alelnökét az mVISZ-szel való tárgyalások megkezdésére. A tárgyalások, egyeztetések eredményeiről beszámolót vár az Elnökség és ennek ismeretében hoz döntést a továbblépésről.

Az Egyebek napirendi pontban két gyors téma került megvitatásra. Az első a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program megvalósulásának a támogatására felkérő levél, melyről az Elnökség már elektronikus úton szavazott és támogatja a program megvalósulását. A másik a Vételtechnikai szakosztály vezetője részéről érkezett javaslat, amely szerint Zöld infokommunikációs szakosztály néven működnének tovább, mert ez egy aktuális terület, amire érdemes figyelmet fordítani, míg a vételtechnikának már kimerültek a lehetőségei. Az Elnökség megvitatta a név- és témaváltás javaslatát és ugyan látja a fontosságát, de még nem egészen világos, hogy mivel is foglalkozna a szakosztály. Ezért a javaslattevőtől egy rövid leírást kérnek a téma pontosabb körülírásával. Az Elnökség ez után fog visszatérni a névváltoztatás kérdésére.

A főtitkár-helyettes – más téma nem lévén – a közel három és fél órásra nyúlt elnökségi ülést berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács