Vissza

Szakmai közösségek pályázat 2013

A HTE Választmánya programot fogadott el a szakmai közösségei (szakosztályok, munkahelyi és területi csoportok) tevékenységének 2013. évi támogatására


A HTE Választmánya az Egyesület Alapszabályában meghatározott céljai megvalósítása érdekében 2013-ban is ösztönözni kívánja az Egyesület szakmai közösségeinek munkáját.

Ennek megfelelően a 2013. január 9-i ülésén a HTE Választmánya programot fogadott el a szakmai közösségei (szakosztályok, munkahelyi és területi csoportok) tevékenységének 2013. évi támogatására. A támogatással elérendő célokat, a támogatási igények tartalmi követelményeit, a támogatási összegek felhasználási feltételeit, az értékelési szempontokat és a határidőket a HTE Választmánya által elfogadott csatolt anyag tartalmazza.

Kérem, hogy a lentiekben foglaltak alapján 2013. február 20. határidővel juttassák el igényeiket a HTE Titkárságára. További felvilágosítással kérem forduljanak a HTE Titkárságához.

Üdvözlettel:

Dr. Maros Dóra
HTE Szakmai Közösségekért felelős Választmányi tag

*************************

PROGRAM
a HTE szakmai közösségek tevékenységeinek 2013. évi támogatására

 

A HTE Választmánya az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan - ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2013 évben a szakmai közösségek munkájának előírányzott támogatási összege 600.000 Ft., amelyet két módon lehet felhasználni:

 • előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás, illetve
 • egyszeri (eseti) támogatás formájában.

A Választmány a szakmai munka ösztönzése érdekében az alábbi pontokban részletezett feltételrendszert rendeli.
 

1. A program által támogatott tevékenységek köre

A támogatási program elsősorban az Alapszabályban rögzített közhasznú célok (2.1.2 pont) magas színvonalú és hatékony megvalósításának érdekében jött létre, amely kiterjed a HTE összes szakmai közösségére (szakosztályok, munkahelyi, területi csoportok). A program további célja, hogy a szakmai tevékenységek ösztönzésén túl, a szakmai közösségekbe még több tagot bevonjon, különös tekintettel azokra a szakemberekre, akik a jövőben várhatóan aktív szakmai munkát végeznek az Egyesületben. E mellett kiemelten fontos a fiatalabb korosztály – elsősorban egyetemi/főiskolai hallgatók – ösztönzése az egyesületi munkában való aktív részvételre.

 

2. A támogatás igénybevételének feltételei, értékelési szempontjai

A HTE valamely szakmai közössége abban az esetben kaphat támogatást, amennyiben – a szervezeti egység jellegének megfelelően - megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Működése az Alapszabály 12-15.§-ban rögzített kritériumokkal történik;
 • A szervezeti egység a munkáját folyamatosan és tervszerűen végzi, azt dokumentálja és közzéteszi a HTE honlapján (tervszerű a munka, ha a szakmai közösség legalább félévente előre megtervezi szakmai tevékenységét és a tervet a HTE Titkárságának eljuttatja);
 • A szervezeti egység aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytat, szakmai programokat, rendezvényeket szervez, azt nyilvánosan hirdeti a HTE honlapján, illetve egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti azokat (pl. elektronikus levélben tájékoztatja a tagságot, vagy más szervezetek, egyesületek azonos csatornáit használja stb.);
 • A megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről összefoglalót és értékelést készít, és azt közzéteszi a HTE honlapján
 • Jelenléti ívet vesz fel és azt a Titkárság számára eljuttatja.
 • Az értékelés tartalmára, terjedelmére vonatkozó útmutatót és az alkalmazandó jelenléti ívet a HTE Titkárság e-mail-ben megküldi a szakmai közösségek vezetőinek.

A támogatott programok megvalósításánál törekedni kell a HTE szakmai hírnevének növelésére, a HTE taglétszámának gyarapítására, magas szakmai színvonal biztosítására, illetve, hogy az Egyesület központilag szervezett szakmai munkáit (pl. Infocommunications Journal folyóirat, HTE honlap tartalmának fejlesztése, hazai és/vagy nemzetközi rendezvények szervezése stb.) közvetlenül, vagy közvetve támogassa.

 

3. A  támogatás felhasználási területei

Az Egyesület az egyes szervezeti egységek számára az alábbi felhasználási területekre, célokra biztosít forrást:

 • Rendezvények, programok feltételeinek biztosítása, körülményeinek, színvonalának javítása. (Például: meghirdetés költségei, terembérlet, előadói díj, videó-összefoglaló készítése, technikai eszközök bérlése)
 • A szervezeti egység szakmai területének megfelelő specifikummal rendelkező szakanyagok, összefoglalók, tanulmányok, értékelések, promóciós anyagok stb. elkészítésének költségei, amennyiben azok szabadon nyilvánosságra hozhatóak, illetve a HTE szabadon felhasználhatja.
 • Az idei támogatási programban csak kivételes esetben engedélyezzük a reprezentációs költségek pályázati pénzből történő fizetését (pl. kávé, üdítő, szendvics stb. illetve utazás és konferencia részvétel).

Az elszámolás előzetes egyeztetést követően, számla ellenében, utólag történik, esetleges reprezentációs költség esetén a keretbe beleértendő a HTE részéről fizetendő járulék is.

 

4. A pályázat útján elnyerhető támogatás iránti igény benyújtása és elbírálása

Az Egyesület Választmánya meghatározta a támogatási igény benyújtásának módját, a támogatás egy szervezeti egységre vonatkoztatott maximum értékét, amely szakmai szervezetenként legfeljebb 170.000 Ft.

 • A támogatási igény benyújtásakor szükséges, hogy a pályázó szervezeti egység a pályázatához mellékelje az előző évről szóló szakmai beszámolóját, illetve, hogy az előző évben elnyert támogatást - tételesen - milyen tervezett (esetleg nem tervezett) célokra fordította. Szükséges továbbá, hogy  a pályázó a 2013. évre szakmai tervet készítsen és ennek alapján részletezze az igényelt támogatást a már említett módon (mikor, milyen célra, milyen jellegű forrást igényel, illetve milyen költséget kíván elszámolni).  A szakmai tervnek tartalmaznia kell mindazokat a jellemzőket, amelyeket a 2. pont szerinti értékelés céljából elérni, vagy teljesíteni kíván a szakmai közösség.
 • Az egyes szervezeti egységek írásban 2013. február 20-ig terjeszthetik be támogatási igényüket a HTE Titkárságára.
 • A teljes célzott támogatási összeg felosztására a szakmai közösségekért felelős választmányi tag terjeszt be javaslatot a Választmány elé 2013. március 4-ig, a felosztási javaslat összeállításánál figyelembe veszi a 2. pontban meghatározott értékelési szempontokat.
 • A Választmány a benyújtott hiánytalan dokumentáció alapján a március 6-i választmányi ülésen dönt a támogatások odaítéléséről. Döntéséről 5 napon belül tájékoztatja az érintetteket.

 

5. Eseti támogatások

A szakmai közösségekért felelős választmányi tag egyes szakmai szervezetek munkájának támogatására évközi – egyszeri – maximum 20 ezer Ft támogatást ítélhet meg. A szervezeti egységnek az igényelt támogatás összegét és annak felhasználásának célját (lásd. 3. pont)  írásban (e-mail) kell benyújtania a HTE Titkárságára, a támogatás igénybevétele előtt  minimum három héttel. A támogatás odaítéléséről a szakmai közösségekért felelős választmányi tag az igény beérkezése után 7 napon belül dönt és tájékoztatja az igénylőt és a Választmányt. Elutasított igény esetén, a szervezeti egység a későbbiekben újabb igényt nyújthat be. Egy szervezeti egység az év során csak egyszer nyerhet el eseti támogatást.

 

6. Ellenőrzés és elemzés

A megítélt támogatások felhasználását a Titkárság regisztrálja és a Gazdasági Bizottság felügyeli, illetve azt Választmány kérésére elemzi.

 

Budapest, 2013. január 15.

Maros Dóra
A szakmai közösségekért felelős választmányi tag