Vissza

A 2013. március 6-án tartott Választmányi ülés témái

A Választmányi ülés igen sok témával foglalkozott a márciusi ülésén. Meghallgatta az ISZB elnökének a beszámolóját az elmúlt két évi munkáról, elfogadta az Infocommunications Journal Editorial Board-jának a módosított személyi összetételét, foglalkozott a HTE MediaNet 2013 konferencia megszervezésével, valamint meghallgatta a Díjbizottság elnökének az előzetes előterjesztését és a szakmai közösségekért felelős Választmányi tag előterjesztése után döntött a 2013-as pályázatról is. Ezen kívül téma volt még az Alapszabály módosítása, az Elnökségi ülés és a Közgyűlés előkészítése, valamint a HTE számlarendjéről szóló SZMSZ melléklet elfogadása.


Az első napirendi pontban az Infokommunikációs Szakértő Bizottság elnöke, Takács György számolt be a bizottság eddig végzett munkájáról. A közel két év alatt nagyszámú joganyagot – törvénytervezeteket, rendelettervezeteket – véleményezett az ISZB. A sokszor igen rövid határidő ellenére is sikeresen végezték el a feladatokat, bár a javaslatoknak csak egy része köszönt vissza a megjelent végleges joganyagokban. Értékeléséből kitűnt, hogy a 11 tagú ISZB-ből öt főnek emelkedett ki a munkája. Mivel a két évre kinevezett tagok mandátuma hamarosan lejár, ennek tükrében érdemes a Választmánynak elgondolkodni a bizottság részleges személyi megújításán. Ezzel párhuzamosan célszerű az ISZB SZMSZ-ét is felülvizsgálni és a való élet követelményeihez illeszteni az eddigi tapasztalatok alapján. Az elnöki teendők ellátása vonatkozásában a vezetők rotációját javasolta a folyamatosság és a tapasztalatok továbbörökítése érdekében. Összefoglalásában megállapította, hogy érdemes az ISZB tevékenységét tovább folytatni, s törekedni kell az ISZB munkájának a komolyabb elfogadtatására.
A Választmány a beszámolót elfogadta, s döntést hozott arról, hogy az elnök illetve a javasolt öt tag mandátumát további két évre meghosszabbítja. A vezetői rotáció jegyében a jelenlegi elnök alelnökként folytatja a tevékenységét. A további öt mandátum betöltésére a Választmány ismételten pályázatot fog kiírni. A pályázat kiírására, illetve az SZMSZ átdolgozására háromtagú ad-hoc bizottságot hozott létre a Választmány, melyet a főtitkár vezet és tagja Takács György illetve Gerhátné Udvary Eszter, a tudományos bizottság elnöke.

A második napirendi pontban az Infocommunications Journal Editorial Board-jának a módosított névsorát terjesztette elő a folyóirat főszerkesztője, Szabó Csaba Attila. Néhány korábbi tag neve törlésre került a listáról, viszont húsz új taggal bővült az Editorial Board, melyek között újabb hazai nevek is megjelentek. A Választmány az Editorial Board kiegészítését elfogadta.

A harmadik napirendi pont a HTE őszi konferenciájával foglalkozott. Magyar Gábor írásos előterjesztését Heszberger Zalán egészítette ki. Javasolták a HTE MediaNet 2013 konferencia elnevezést és megerősítették, hogy a konferencia időpontjára az október eleje látszik a legalkalmasabbnak. A helyszín várhatóan egy Budapest közelében lévő szálloda lesz, ebben a kérdésben az ügyvezető igazgató már megkezdte a tárgyalásokat. A program kialakítása folyamatban van, itt a HTE elnöke még javasolt módosításokat annak érdekében, hogy a konferencia valóban széles közönséget tudjon informálni, vonzani.

A következő napirendi pontban a díjbizottság elnöke, Horváth Pál számolt be arról, hogy tervbe vették egy nemzetközi díj megalapítását is és dolgoznak a HTE fellow státusz kialakításán is, mely emelhetné az aktív HTE tagok presztizsét. Beszámolt arról is, hogy a díjbizottság felhívása nyomán beérkeztek a díjjavaslatok is és a bizottság megkezdte a végleges javaslat kialakítását.
A nemzetközi díj tekintetében a Választmány némi vita után nem támogatta a javasolt „Nemzetközi Puskás Tivadar díj" elnevezést, mert a Puskás Tivadar díj jelenleg is adható külföldi állampolgároknak is. Ha az új díj csak külföldi személynek adható, akkor azt javasolja a díjbizottságnak, hogy más, olyan személyről nevezze el a díjat, akinek a neve külföldön is ismert és elismert.

A következő napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős választmányi tag, Maros Dóra terjesztette a Választmány elé a HTE szakmai közösségek támogatására kiírt 20103-as pályázat beérkezett anyagai alapján a javaslatát. Mivel a beérkezett igények túllépték a kiírt összeget, így mindenképpen módosítani kellett az odaítélhető összegeken. A Választmány egyetértett abban, hogy mind a négy pályázat részesüljön a támogatásból, de az eredeti javaslathoz képest tett némi módosítást a támogatási összegek elosztásában. Elsődleges kritériumnak továbbra is azt tekintette, hogy a HTE szempontjából előremutató pályázati célokat kívánja leginkább támogatni.

A további napirendi pontokban a HTE belső szervezetére vonatkozó témák kerültek napirendre. Az alapszabály módosítás kapcsán Huszty Gábor számolt be a február 28-i szakosztályi ülésen elhangzott javaslatokról és elmondta, hogy már folyik a szövegszerű javaslatok kidolgozása. Az elnökségi ülés előkészítése kapcsán a főtitkár kiemelte, hogy továbbra is az alapszabály módosításán lesz a hangsúly, a többi napirendi pontot rövidre kell venni. A Választmány ezen kívül még a HTE számlarend kérdésében hozott határozatot, egyhangúan elfogadta a beterjesztett dokumentumot, mely a HTE SZMSZ melléklete lesz.

Bartolits István
főtitkár